Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Fundacji "Potrafię Pomóc"

"Fundacja “Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej potrafiepomoc.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej potrafiepomoc.org.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016.11.04
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.11.16

Status dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.11.19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Komar, adres poczty elektronicznej a.komar@potrafiepomoc.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 509 685 328. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja “Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi, ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław

Do budynku prowadzi wejście od ul. Horbaczewskiego.

Przy wejściu do budynku nie ma schodów, a w budynku znajduje się winda dostosowana do przewozu wózków inwalidzkich.

Przy wejściu do budynku zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.

W budynku, na klatce schodowej i przy schodach są zamontowane dwa rodzaje poręczy, w tym jedne dostosowane dla osób niskorosłych.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na I piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników Fundacji i jeśli jest to potrzebne za pomocą krzesła i materaca ewakuacyjnego.

Podmiot zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku i w windach są oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

W windzie są oznaczenia w alfabecie brajla oraz system komunikatów dźwiękowych.

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.