Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Dokumenty do pobrania

Jak korzystać z subkonta?

Fundacja pokrywa poniesione koszty wydatkowane na Podopiecznego zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawnych wyłącznie w formie przelewu na wskazany w „Dyspozycji wypłaty środków z subkonta” (załącznik nr 4 regulaminu) rachunek bankowy tylko i wyłącznie do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego.

Podstawą wypłaty kwot pieniężnych jest dostarczenie do biura Fundacji prawidłowo wystawionych oryginałów dowodów księgowych (faktury, rachunki i inne dowody księgowe) wraz z wypełnioną i czytelnie podpisaną imieniem i nazwiskiem Podopiecznego lub/i jego Reprezentanta/ów „Dyspozycją wypłaty środków z subkonta”.

Pobierz i wypełnij niezbędny dokument:
Załącznik nr 4: Dyspozycja wypłaty środków z subkonta: Dyspozycja wypłaty środków z subkonta (214 KB, PDF)

 1. Nabywcą faktur i rachunków musi być:
  • wszystkie faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) refundowane przez Fundację powinny być wystawione na dane osoby fizyczne – dane podopiecznego Fundacji lub Reprezentanta/ów.  Na dokumencie podlegającym  refundacji musi znajdować się Nazwa subkonta

   Przykład:
   Nabywca: Jan Kowalski
   Polna 12/4,
   00-999 Warszawa
    dopiskiem: Kowalski Jan 240-999

  • W przypadku faktur bądź rachunków, które Fundacja ma opłacić bezpośrednio do ich wystawcy – nabywcą jest podopieczny Fundacji lub Reprezentant/ci, a płatnikiem Fundacja. Na dokumencie podlegającym refundacji musi znajdować się Nazwa subkonta. Warunkiem opłacenia kosztu jest wskazanie terminu płatności jako minimum 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia dokumentu księgowego do biura Fundacji.

   Przykład:
   Nabywca: Jan Kowalski
   Polna 12/4,
   00-999 Warszawa

   Płatnik: Fundacja Potrafię Pomóc
   Adres siedziby fundacji
   NIP: 8992642928
   Z dopiskiem: Kowalski Jan 240-999

 2. Faktury, rachunki i inne dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  • dokumenty są prawidłowo sporządzone (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w Fundacji, w tym zawartymi w niniejszym Regulaminie) i są zgodne z kartą potrzeb,
  • dokumenty są krótko opisane na odwrocie co do rodzaju udokumentowanego kosztu i zasadności poniesionych wydatków,
  • zawierają informację o rozliczeniu danego wydatku z subkonta podając Nazwę subkonta,
  • odręcznie czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem przez Podopiecznego lub/i Reprezentanta/ów.

 3. Wykaz wydatków podlegających refundacji znajduje się w Regulaminie (§ 17 pkt 1). Wskazane wydatki w §17 pkt 1 muszą wynikać z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności Podopiecznego zgodne z kartą potrzeb.

 4. W przypadku planowania wydatku budzącego wątpliwości podopiecznego prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Fundacji.

 5. Dokumenty należy dostarczać do biura Fundacji na bieżąco. Dokumenty muszą być dostarczone nie później niż do 31 stycznia roku następnego – decyduje data wpływu do biura fundacji. Dokumenty przesłane później a dotyczące roku poprzedniego pozostaną bez rozpatrzenia.

 6. W przypadku dostarczenia błędnych/niekompletnych dokumentów wszelkie wypłaty z subkonta wstrzymane są do czasu ich skorygowania. Obowiązek korekty dokumentów leży po stronie Podopiecznego.
rysunek przedstawiąjący dłoń