Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Regulamin płatności internetowych

§ 1. Definicje

 1. Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://potrafiepomoc.org.pl/, prowadzony przez Fundację,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Fundacja - Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi
  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000303590, NIP: 8992642928, REGON: 020747657.
 4. Darczyńca – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – przekazująca darowiznę na rzecz Fundacji.
 5. Operator– operator płatności online, udostępniający platformę płatności elektronicznych, za pośrednictwem której Darczyńca może przekazać darowiznę.
 6. Klauzula informacyjna – dokument określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Darczyńców przez Fundację, będący spełnieniem przez nią obowiązku informacyjnego, o którym mowa
  w przepisach o ochronie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad przekazywania darowizny za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Darczyńcy przekazania darowizny, o której mowa w art. 888 Kodeksu Cywilnego na rzecz Fundacji.
 3. Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędne jest połączenie
  z siecią, posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci, korzystanie z aktualnej przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), a także posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 3. ZASADY I FORMY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 2. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 3. Przekazane przez Darczyńców darowizny, zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji. Ze statutem Fundacji, można zapoznać się tutaj.
 4. Wpłaty z darowizn nie podlegają zwrotowi.
 5. Przed przekazaniem darowizny, Darczyńca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować
 6. Darczyńca może przekazać darowiznę poprzez:
 7. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Fundacji wskazany w Serwisie internetowym,
 8. płatność za pośrednictwem platformy internetowej tPay.
 9. Korzystając z formy płatności, o której mowa w pkt. 4 lit. b) niniejszego paragrafu, Darczyńca przed dokonaniem płatności powinien zaakceptować regulamin płatności online, udostępniony przez Operatora.
 10. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do platformy internetowej Operatora.
 11. Wszelkie reklamacje związane z przekazaniem płatności za pośrednictwem platformy internetowej, o której mowa w pkt. 4 lit. b) niniejszego paragrafu, należy kierować do Operatora.
 12. Płatności internetowe dokonywane za pośrednictwem platform, o których mowa w pkt. 4 lit. b) niniejszego paragrafu, są obsługiwane przez: tPay dostępnej na stronie transferuj.pl - przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP27/2014.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Fundacja jest Administratorem danych osobowych Darczyńców, przetwarzanych w związku z otrzymaną darowizną.
 2. Fundacja jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte
  w załączniku nr 1 – Klauzula informacyjna.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją płatności online jest Operator.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Fundacja zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Fundację, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

 1. Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000303590, NIP: 8992642928, REGON: 020747657 jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) Darczyńców, zwanych dalej łącznie Darczyńcami.
 2. Dane osobowe Darczyńców przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy darowizny oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. imię i nazwisko, adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Darczyńca może przekazać darowiznę także anonimowo.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Darczyńcy.
 6. Dane osobowe Darczyńców nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe Darczyńców były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Darczyńcy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 7. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego.
 8. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz

Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów. Administrator powierza dane osobowe w szczególności firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora.

 1. Dane osobowe Darczyńców nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 2. Zgodnie z przepisami RODO Darczyńcy mają prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeśli zgoda jest podstawą przetwarzania),
  9. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: odo@potrafiepomoc.org.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław.
 2. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.