Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Subkonto krok po kroku

Co to jest subkonto Podopiecznego Fundacji


Co to jest subkonto?

 

Subkonto to indywidualny profil podopiecznego tzw. numer ewidencyjny. Numer subkonta potrzebny jest do przekazania darowizny lub 1,5% podatku dla konkretnego podopiecznego. Subkonto to nie jest rachunek bankowy, a jedynie numer identyfikacyjny podopiecznego do rozliczeń wewnątrz fundacji.


W jakim celu zakłada się subkonto?

 

Subkonta tworzone są w celu gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc w leczeniu, ochronę zdrowia chorych i osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie środki na subkoncie są przeznaczone dla danego Podopiecznego i można je wykorzystać na leczenie, opłacenie rehabilitacji, lekarstw, sprzętu medycznego, itd. Zakładane są na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który po złożeniu stosownych dokumentów podpisuje Porozumienie z Fundacją. Każdy z Podopiecznych otrzymuje indywidualny numer członkowski, tzw. numer ewidencyjny, który pozwala na Jego identyfikację w bazie Fundacji.Pozyskiwane środki na subkonto Podopiecznego to między innymi:

 1. wpłaty z 1,5% podatku,
 2. wpłaty z darowizn finansowych (przekazywanych w postaci przelewów tradycyjnych oraz przelewów online),
 3. wpłaty ze zbiórek publicznych,
 4. wpłaty z aukcji charytatywnych oraz zakupów internetowych.


Zasady prowadzenia subkonta

 • zgodnie z Regulaminem gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na subkontach Podopiecznych (§5 ust. 1): „Fundacja pobiera miesięczną opłatę za prowadzenie i obsługę subkonta w wysokości 0,5% od środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego”,
 • nie uzależnia otwarcia subkonta od dochodów,
 • umożliwia bieżący podgląd operacji na subkoncie poprzez „Logowanie dla podopiecznych”,
 • jedyną opłatą jest opłata bankowa za przelew z tytułu rozliczenia dyspozycji wypłaty środków z subkonta, którą pobiera bank,
 • subkonto zakładane jest na czas nieokreślony.

Zapoznaj się z Regulaminem prowadzenia subkonta (0,97 MB, PDF)

  Jak założyć subkonto?

Krok 1. Zapoznać się z warunkami obowiązującymi w Regulaminem prowadzenia subkonta (0,97 MB, PDF)

Krok 2. Wypełnić wniosek o otwarcie subkonta dla:

 • osoby niepełnoletniej,
 • osoby pełnoletniej,
 • osoby ubezwłasnowolnionej lub ubezwłasnowolnionej częściowo.

Krok 3. Skompletować poniższe zaświadczenia i dokumenty:

 1. Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Fundację lub organ wydający orzeczenie lub odpis aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. Kwestionariusz potrzeb Podopiecznego (695 KB, PDF)potwierdzony przez lekarza, specjalistę, terapeutę, pedagoga – zgodnie z kompetencjami, które będą podlegały refundacji
 3. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej lub ubezwłasnowolnionej częściowo orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz jego zakresie oraz orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej oraz jej zakresie.
 4.  Dostarczyć pełną dokumentacje do siedziby Fundacji lub przesłać na adres:

  Fundacja Potrafię Pomóc
  ul. Horbaczewskiego 24, 2 piętro
  54-130 Wrocław

 5. W celu otrzymania wniosków zgłoszeniowych i kwestionariuszy potrzeb Podopiecznego prosimy o kontakt:

  Biuro Fundacji
  e-mail: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
  tel.: +48 509 685 328

Jak korzystać z subkonta?

Fundacja pokrywa poniesione koszty wydatkowane na Podopiecznego zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawnych wyłącznie w formie przelewu na wskazany w „Dyspozycji wypłaty środków z subkonta” (załącznik nr 4, nr 7 regulaminu) rachunek bankowy tylko i wyłącznie do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego.

Podstawą wypłaty kwot pieniężnych jest dostarczenie do biura Fundacji prawidłowo wystawionych oryginałów dowodów księgowych (faktury, rachunki i inne dowody księgowe) wraz z wypełnioną i czytelnie podpisaną imieniem i nazwiskiem Podopiecznego lub/i jego Reprezentanta/ów „Dyspozycją wypłaty środków z subkonta”.

Pobierz i wypełnij niezbędny dokument:
Załącznik nr 4:Dyspozycja wypłaty środków z subkonta:
Dyspozycja wypłaty środków z subkonta (214 KB, PDF)

 1. Nabywcą faktur i rachunków musi być:
  • wszystkie faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) refundowane przez Fundację powinny być wystawione na dane osoby fizyczne – dane podopiecznego Fundacji lub Reprezentanta/ów.  Na dokumencie podlegającym  refundacji musi znajdować się Nazwa subkonta

   Przykład:
   Nabywca: Jan Kowalski
   Polna 12/4,
   00-999 Warszawa
    dopiskiem: Kowalski Jan 240-999

  • W przypadku faktur bądź rachunków, które Fundacja ma opłacić bezpośrednio do ich wystawcy – nabywcą jest podopieczny Fundacji lub Reprezentant/ci, a płatnikiem Fundacja. Na dokumencie podlegającym refundacji musi znajdować się Nazwa subkonta. Warunkiem opłacenia kosztu jest wskazanie terminu płatności jako minimum 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia dokumentu księgowego do biura Fundacji.

   Przykład:
   Nabywca: Jan Kowalski
   Polna 12/4,
   00-999 Warszawa

   Płatnik: Fundacja Potrafię Pomóc
   Adres siedziby fundacji
   NIP: 8992642928
   Z dopiskiem: Kowalski Jan 240-999

 2. Faktury, rachunki i inne dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  • dokumenty są prawidłowo sporządzone (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w Fundacji, w tym zawartymi w niniejszym Regulaminie) i są zgodne z kartą potrzeb,
  • dokumenty są krótko opisane na odwrocie co do rodzaju udokumentowanego kosztu i zasadności poniesionych wydatków,
  • zawierają informację o rozliczeniu danego wydatku z subkonta podając Nazwę subkonta,
  • odręcznie czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem przez Podopiecznego lub/i Reprezentanta/ów.

 3. Wykaz wydatków podlegających refundacji znajduje się w Regulaminie (§ 17 pkt 1). Wskazane wydatki w §17 pkt 1 muszą wynikać z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności Podopiecznego zgodne z kartą potrzeb.

 4. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlega wydatek poniesiony m.in. na zakup sprzętu elektronicznego (np. komputer, tablet, smartfon i inne), akcesoriów i oprogramowania na podstawie jednoznacznego wskazania o konieczności zakupu — do wysokości kwoty określonej w Zarządzeniu Zarządu Fundacji Potrafię Pomóc. Zgodnie z Zarządzeniami Zarządu Fundacji Potrafię Pomóc nr 1/01/2022  i 2/01/2022 z dnia 03.01.2022 kwota dofinansowania:
  • laptopa wynosi 1500 zł;
  • tabletu wynosi 600 zł;
  • smartfona wynosi 750,00 zł.

 5. W przypadku planowania wydatku budzącego wątpliwości podopiecznego prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Fundacji.

 6. Dokumenty należy dostarczać do biura Fundacji na bieżąco. Dokumenty muszą być dostarczone nie później niż do 31 stycznia roku następnego – decyduje data wpływu do biura fundacji. Dokumenty przesłane później a dotyczące roku poprzedniego pozostaną bez rozpatrzenia.

 7. W przypadku dostarczenia błędnych/niekompletnych dokumentów wszelkie wypłaty z subkonta wstrzymane są do czasu ich skorygowania. Obowiązek korekty dokumentów leży po stronie Podopiecznego.
 
rysunek przedstawiąjący dłoń