Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Opis projektu

Fundacja „Potrafię Pomóc”, dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego, po raz kolejny realizuje projekt, którego celem jest kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.

Czas trwania projektu

Od stycznia do grudnia 2023

Kto może skorzystać ze wsparcia

Z oferowanego wsparcia i pakietu usług asystenckich mogą skorzystać mieszkańcy Wrocławia:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Jaki zakres wsparcia oferujemy

Zakres usług asystenta obejmuje:

 • pomoc i towarzyszenie uczestnikowi projektu podczas wyjść, powrotów czy dojazdów do wybranego miejsca np. pracy, szkoły*, placówki medycznej czy wizyty w banku. Asystent może być również obecny podczas zaplanowanych wydarzeń kulturalnych np. wyjście do teatru, kina,
 • asystę podczas robienia zakupów, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika przy ich realizacji,
 • wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc przy nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • asystę w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Powyższy zakres pomocy jest bezpłatny i może być realizowany przez 7 dni w tygodniu. Każdy uczestnik projektu może mieć zapewnione wsparcie o wymiarze do 30 godzin w miesiącu.

Potrzebne dokumenty

Dokumenty zgłoszeniowe dla uczestnika projektu

 1. Karta Zgłoszenia do programu (186KB, PDF)
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności.

 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dokumenty zgłoszeniowe dla kandydata na Asystenta

 1. Kwestionariusz Osobowy (151KB, PDF)
 2. Aktualne z 2023 r.  zaświadczenie o niekaralności
 3. Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 4. Dla asystentów osób poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  wymagane jest podanie danych do sprawdzenia informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Kto może być Asystentem

 1. Osoby posiadające dokument potwierdzający kwalifikacje w następujących kierunkach: asystent osoby z niepełnosprawnością, pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i socjalnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.
 2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesieczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
 3. Osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny oraz pod warunkiem, że osoba ta spełnia przynajmniej jeden z warunków pkt1 lub pkt2.

Finansowanie projektu

Projekt finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach zadania Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”