Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia (obywatelom Ukrainy) poprzez organizację różnych form wsparcia - "#razemmoznawiecej" - wsparcie, aktywizacja, integracja dla uchodźców wojennych z Ukrainy we Wrocławiu

Українська версія сайту:

Opis projektu

Fundacja „Potrafię Pomóc”, dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022, realizuje projekt, którego celem jest wsparcie dzieci z Ukrainy (do 18 r.ż), u których stwierdzono niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Czas trwania projektu

15.02.2023r - 31.10.2023r

Telefon kontaktowy

Tel: +48 607-387-778

Kto może skorzystać z projektu

Z projektu mogą skorzystać dzieci w wieku do 18 roku życia, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 •  mają orzeczenie o niepełnosprawności lub zagrożeniu niepełnosprawnością
 • są obywatelami Ukrainy i przybyli na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24.02.2022r
 • zamieszkują we Wrocławiu

Wsparciem mogą być objęci również rodzice/ opiekunowie niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością dziecka do 18 roku życia, będącego uczestnikiem projektu, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24.02.2022r oraz zamieszkują we Wrocławiu.

Jaki zakres wsparcia oferujemy

Wysokospecjalistyczną opiekę w świetlicy terapeutycznej.

Wsparcie w formie poradnictwa społecznego.

Grupowe i indywidualne formy wsparcia terapeutycznego

Miejsce realizacji projektu:

Wszystkie obszary działań będą się odbywały w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego, we Wrocławiu przy ulicy Horbaczewskiego 24.

Potrzebne dokumenty

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez organy orzecznicze w Polsce albo wydane przez ukraiński system orzeczniczy przetłumaczone na język polski
  lub
  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  lub
  diagnoza potrzeb dziecka wystawiona przez specjalistę lub terapeutę, fizjoterapeutę, psychologa, pielęgniarkę
  lub
  zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty o zagrożeniu niepełnosprawnością lub posiadanej niepełnosprawności.
 1. Potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego.
 2. Potwierdzenie przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
 3. Oświadczenie o zamieszkaniu we Wrocławiu

Finansowanie projektu

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.